Ronald Koppers: training is heel belangijk

dinsdag 29 april 2014

Ronald Koppers: training is heel belangijk

Toerisme is enerzijds een sector die nog steeds sterk in ontwikkeling is. Anderzijds moet de toeristische ontwikkeling ingepast worden in onze wet- en regelgeving. Daarom deze keer een interview met Ronald Koppers van de Berghauser Pont Academy, specialist in ruimtelijke en juridische trainingen.

Welke wet- en regelgeving is het belangrijkst voor toeristische beleidsontwikkeling?
Normaliter heb je vooral te maken met de ruimtelijke ordeningswetgeving, die zijn plaats heeft gevonden in de Wro en de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Veel toeristische ontwikkelingen vinden echter plaats in het buitengebied en daar loop je ook al snel aan tegen de natuurwetgeving: het is nabij een Natura2000-gebied of de nieuwe ontwikkeling verstoort beschermde soorten. Dan is het zaak om dit goed in te passen en zorgen dat je wel aan alle randvoorwaarden voldoet. Daarvoor moet je de juiste stappen doorlopen. Dat is een complex proces met veel juridische voetangels. Het kan echter blijken, dat die nieuwe ontwikkeling gewoonweg niet mogelijk is onder de huidige wetgeving. Dan moet je je plan aanpassen of intrekken. Het is dus zaak al in een vroeg stadium uit te zoeken of de plannen passen binnen de diverse wet- en regelgeving om zo tijd en geld te besparen.

Welke ontwikkelingen zie je de laatste tijd in de wet- en regelgeving?
Momenteel is men hard bezig met de Omgevingswet. Deze wet gaat alle bestaande wetgeving op het gebied van omgevingsrecht samenvoegen. Dit is een mega-operatie waarbij meer dan 100 wetten en honderden besluiten en regelingen verdwijnen en voor een deel opgaan in de Omgevingswet en een aantal uitvoeringsbesluiten. Zo wordt het bestemmingsplan vervangen door een Omgevingsplan voor de hele gemeente. In dit plan worden ook de milieuzaken geregeld. Men is nu hard bezig om te bekijken hoe dat precies wordt ingevuld. Doel is om de Omgevingswet in 2018 in werking te laten treden, maar het werpt zijn schaduw nu al vooruit. Sommige gemeenten en regio’s zijn bijvoorbeeld al bezig met omgevingsvisies, waarin ook recreatie een belangrijk onderdeel is.
In juni komt het eerste wetsontwerp. Als je interesse hebt, houd dan geregeld de media in de gaten (of neem een abonnement op de gratis nieuwsbrief van Omgevingsweb, zie hier).

Welke kansen zie je voor de toeristische beleidsontwikkeling vanuit RO- en juridisch oogpunt?
Er is sinds de crisis veel malaise in de bouwmarkt. Toeristische ontwikkelingen onttrekken zich daar niet aan, maar lijken toch minder getroffen. Er blijven nog steeds nieuwe initiatieven komen. Gemeenten moeten zich realiseren dat ze dat niet alleen kunnen: dat moeten ze samen met ondernemers doen. Zij zijn de initiatiefnemers, de gemeenten hebben daarin de faciliterende rol. En dat is voor gemeenten even wennen.

Binnen gemeenten moet er ook samengewerkt worden. De afdeling economie/recreatie/toerisme  is dan wel het aanspreekpunt voor de ondernemer, maar de plannen moeten gerealiseerd worden binnen de ruimtelijke ordenings- en natuurwetgeving, waar de afdeling ruimtelijke ordening de lead heeft. Als je recreatie en toerisme wil faciliteren moeten de afdelingen gezamenlijk beleid en/of afspraken maken. Bijvoorbeeld hoe regel je recreatie in combinatie met horeca (nevenfunctie wordt ook al snel hoofdfunctie). Welke eisen stel je daaraan? Of hoe regel je bijvoorbeeld boerengolf en alles wat er omheen ontstaat? En hoe regel je het vraagstuk van de planologische restcapaciteit van gemeenten, bv. bestemmingsplan voor camping en parken al goedgekeurd, maar nog niet in uitvoering, vanwege economische redenen. Kortom gezamenlijk recreatief beleid bepalen om gebiedsontwikkeling integraal vorm te kunnen geven en hoe dat te vertalen in bestemmingsplannen of in regionaal beleid. Kortom, je kunt het niet alleen, je moet het samen realiseren. (zie verder hier de cursus Recreatieontwikkeling en ruimtelijke ordening)

Nieuwsbrief


Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

WaalWeelde

lees verder >

Voor de provincie Gelderland voerde TNR Advies een verkennend onderzoek uit naar de stand van zaken van duurzaam toerisme.

Voor meer informatie over de (beleids)ontwikkeling op het gebied van duurzaam toerisme.